Projects of Mehmet Fatin Baki


The Poetry of Mehmet Fatin Baki

  2002 Temmuz

75 de:

Hece vezni ile yazılmış şiirler
*****

  2003 Temmuz

76 de:

*****

  2004 Temmuz

77 de:

On yedi Temmuz iki bin dört görünür .
Bir yazarın yazdığı defter dürülür.
Amca Fatin dostlara manzum dil ile
Der ki 'Bir insan gibi bir yıl gömülür.'
*****

  2005 Temmuz

78 de:

Yetmiş sekizin Temmuzu bitti.
Sevmek te sevilmekle eşitti.
Bir lahza dalıp göz kapayınca,
Çok neş'eli bir yıl daha gitti.
*****

  2006 Temmuz

79 da:

Varsa ger bîmâr beden, yorgun başın
Bâkiyâ yetmiş dokuz yıldır yaşın.
Dercedilmiş bir kaderden beklenen
Dün gelir dostlar diker makber taşın.
*****

  2007 Temmuz

80 de:

Faraza seksene vardık diyelim
Gene bir yıl daha geçmiş sayılır.
Feleğin lûtfuna âzâb-ı rlîm
Azalır derken esenlik yayılır.
*****

  2008 Temmuz

81 de:

Aşarak sekseni bir yıl yaşadım pîr çağını
Görebildim gelişen duyguların hoş bağını.
Öte yandan gelecek buyruğu rûh bekler iken,
Çalacak postacı bir gün kapının tokmağını.
*****

  Edibi Sanatalar

Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm
Bir meş’aledir devredilir elden ele.

Yahyâ Kemâl Beyatlı          5 Aðustos 1942

Tut kandili sen, sarfederek cehd-i selîm
Her vezn-i aruz şi’ri kalır lem-yezele.

Mehmet Fatin Baki           5 Aðustos 2006

*****

  Sozluk-Lugat

Bilmediðin bilmiyorsan, sakýn gelme bu yana.
Bildiðin bilmeyen cahil, uykusundan uyana.
Biliyorsan bilmediðin, öðretirim ben sana
Bildiðini bilen ârif, gel önder ol sen bana.
*****

  Sozluk A-D :

Menseim lâ-edri olmus menzilim ma'ruf degil
Seksenin fevkinde yildan buldugum sevkler benim.
Zikr-i mâzî, fikr-i ferdâ, bendeniz ma'tuf degil
Ömrümün tûl sürmesinden duydugum zevkler benim.
*****

  English :
RETIREMENT

Presents what? Two years after eighty
At least one more child will smile, I guess
A person, who always overcame school problems
One day, his retirement year will show up, I guess.

*****

  2009 Temmuz :

Nesi vardır? İki yıl sonrası seksen senenin
En azından, gene bir tıfl gülecektir sanırım.
Okulun verdiği müşkilleri her dem yenenin
Tekaütlük yılı bir gün gelecektir sanırım.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2010 Temmuz :

Şimdi seksen dörtteyim, bâkî kalan birkaç sene
Tıfl için manzum nasîhatler bıraktım gülşene.
Hem çalıştım hem duâ etmekle kırdım nefsimi
Böyle erkenden hazırlandım karanlık mahzene.

Mehmet Fatin Baki
17 Temmuz, 1927 – 17 Temmuz, 2010

*****

  2011 Temmuz :

Çok şükür kalbimde tekmil hüsn-i-niyyet
Sağ selâmet bitti seksen dört nihâyet
Hem neşât-bahş, hem velût günler yaşandı
Hakk bilir bâkî kalan sözler rivâyet.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2012 Temmuz :

Vec'a duymaktan şikâyetler değil bir velvele
Yaşlılar nezdinde musta'cel devâ bulmak gele
Ömr biterken âhir-eyyâm hastalıklar çok olur
Hallolurken bir müsîbet halk olur bin mes'ele.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2013 Temmuz :

Yüce Mevlâdan inâyetle kerâmet
Bana bir yıl daha vermekte ikâmet
Yine varmış ki mühim başka vazîfe
Gelecek yıllara dek kaldı azîmet

Mehmet Fatin Baki

*****

  2014 Temmuz :

Geldiğim gün dehre bir parmak kadardım
Tûl-i ömrüm haklı fırsat-huld arardım
Ver mecâl Bâkî'ye Mevlâ kâfi müddet
Eylesin son kadri varken halka yardım

Mehmet Fatin Baki

*****

  OCAK 2015 Temmuz :

Geldiğim gün dehre bir parmak kadardım
Tûl-i ömrüm haklı fırsat-huld arardım
Ver mecâl Bâkî'ye Mevlâ kâfi müddet
Eylesin son kadri varken halka yardım.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2016 Temmuz :

Pek şikâyet etme kim senden de dûn bin kişi var.
Çok böbürlenmek te boştur. Kimse vermez i’tibar.
İç güzellik dış güzellikten de evlâdır, Fatin
Mûteberdir gösterirsen kendini dengin kadar.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2017 Temmuz :

Temiz ihlasla gönülden çalışan akl-ı selim
Yaşı doksandaki bir pîri sakın sanma kadim
İnanıp nefsine bir lahza böbürlenmeyerek
Veriyor tullaba dersler: Cebir, Ahlak ve İlim.

Mehmet Fatin Baki

*****

  2017 Temmuz :

Kaderin hikmetini fikrederim Allahım
Dualarla ismini zikederim Allahım
Doksan yıllık ömrüme, sıhhatlı yaşantıma,
Verdiğin nimetlere şükrederim Allahım.

Mehmet Fatin Baki

*****

Here is my book on Sentence Diagramming
If you would like to purchase a full copy of this book please contact me at director@cottage-education.org . Unrestricted PDF copies are $5 (US) and paperback editions are $15 + $9 shipping and handling

 


An Exercise Video

 


A YouTube link to one of my poems made into a song


 


Emergency/Temporary Housing Project


 


Last Update: 11/22/2017
Web Author: Mike Winternheimer